MOR TAVA KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

Bu metin ile, MOR TAVA DANIŞMANLIK PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ (“MOR TAVA”, “Biz”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca sizleri kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği

MOR TAVA, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami özen göstermektedir. Bu bilinçle, aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde, size ait her türlü kişisel verinin, hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olacak şekilde işlenmesine, kaydedilmesine, saklanmasına ve sorumluluğumuzun tam idraki ile mevzuat tarafından izin verilen sınırlar çerçevesinde işlendikleri amaç ile sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarılmasına ve açıklanmasına asgari ölçüde dikkat etmekteyiz.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

MOR TAVA tarafından elde edilen kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, işleme amaçlarına uygun bir süre için fiziksel veya elektronik olarak tutulur. MOR TAVA kişisel verilerinizi hizmet kalitesini artırmak, kullanıcıların kaydolduğu ürünleri teslim etmek ve geliştirmek ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için dâhilen kullanır. MOR TAVA, KVKK ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket eder.

  1. Kişisel Verilerin İfşa Edilmesi

MOR TAVA, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilere erişmesi ve kullanması için, Avrupa Birliği içinde ve dışında bulunan MOR TAVA ile sözleşmesel ilişki içerisinde olan ödeme kanalları veya diğer hizmet sağlayıcılarla, sadece bu hizmetleri sağlamak için gerekli olduğu ölçüde, kişisel bilgilerinizi paylaşabilir. MOR TAVA, yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında, işlenen kişisel verilerinizi bir ürün siparişine cevap olarak veya sizi ticari bir bülten dolaşım listesine eklemek için üçüncü taraf satıcılarla paylaşabilir. MOR TAVA’un topladığı bilgilerin bazı kısımları, profil gösterme amacıyla diğer MOR TAVA kullanıcılarıyla paylaşılacaktır. Profilinizde görüntülenecek bilgiler sizin seçiminiz olacaktır.

MOR TAVA, sizin rızanız olmadan bu bilgileri ifşa etmemizi gerektiren mahkeme emirlerine veya yasalara uymak için kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler yayınlayabilir. Yeniden düzenleme, satış veya birleşme durumunda, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri KVKK tarafından gerekli görülmesi halinde ve kullanıcının rızasıyla ilgili üçüncü tarafa aktarabiliriz.

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel bilgileriniz MOR TAVA Gizlilik Politikası’nda belirtildiği üzere; MOR TAVA mobil uygulaması, websitesi veya diğer platformlar ve içeriklerle ilgili olarak sanal oyunlar, bilgisayar oyunları, video oyunları, mobil oyunlar, elektronik sport, oyun ve elekronik spor endüstrisindeki gelişmeler, haberler, veriler ve bilgilerin toplanması, işlenmesi, raporlaştırılması, yayınlanması gibi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda her türlü sözlü, yazılı veya elektronik iletişim kanalı aracılığıyla kendisine ait platformların yayınlarıyla ilgili eylem ve işlemlerde bulunmak için MOR TAVA tarafından toplanmaktadır. Toplanan veriler kişisel veri işleme koşulları ve KVKK uyarınca işlenir ve aktarılır.

  1. İlgili Kişi Olarak Haklarınız

İlgili kişiler olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle MOR TAVA’ya iletmeniz durumunda MOR TAVA, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, söz konusu Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

a)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f)(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Lütfen, yukarıdaki hakların kullanılmasına ilişkin talebinizi yazılı olarak MOR TAVA’ya iletin. Bu çerçevede, buradaki haklarınızı kullanmak için, kişisel kimlik bilgilerinizi ve yukarıda belirtilen haklardan hangisini kullanmak istediğinizi belirten talep mektubunuzu aşağıdaki adrese veya e-posta adresine göndermelisiniz:

Adres: Levazım Mah. Koru Sokak, Korukent Sitesi E1 Blok No:34 D:2 Beşiktaş/İSTANBUL/ TÜRKİYE

E-posta: info@tipeffect.com

İşbu Aydınlatma Metni, [23.04.2020] tarihinde hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nde değişiklik yapılması durumunda, Aydınlatma Metni’nin yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecek ve https://www.tipeffect.com/ adresinde belirtilen platformlarda yayınlanacaktır.